Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Vinex Drinks & Bites, de toegang en het gebruik van de website www.vinexdb.nl en de producten en/of diensten van Vinex Drinks & Bites. Door van de website gebruik te maken en/of van één of meerdere producten en/ of diensten van Vinex Drinks & Bites, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden Vinex Drinks & Bites voor deelnemers, editie 2020

Definities

Vinex Fietstour: Evenement georganiseerd door Vinex Drinks & Bites, waarbij deelnemers te fiets, onder begeleiding van de organisatie, langs diverse horeca locaties fietst. Bij elke locatie ontvangen de deelnemers één hapje en één drankje. De deelnemende restaurants staan vermeld op de website van Vinex Drinks & Bites.

Vinex high tea tour: Evenement georganiseerd door Vinex Drinks & Bites, waarbij deelnemers te fiets, onder begeleiding van de organisatie, langs diverse horeca locaties fietst. Bij elke locatie ontvangen de deelnemers één hapje en één drankje. De deelnemende restaurants staan vermeld op de website van Vinex Drinks & Bites.

Vinex landwinkel tour: Evenement georganiseerd door Vinex Drinks & Bites, waarbij deelnemers te fiets, onder begeleiding van de organisatie, langs diverse landwinkels fietst. Bij elke locatie ontvangen de deelnemers één hapje en één drankje. De deelnemende locaties staan vermeld op de website van Vinex Drinks & Bites.

Alle tours zijn ook zonder begeleiding te reserveren.

Vinex borrel: Evenement georganiseerd door Vinex Drinks & Bites, waarbij deelnemers op een vooraf afgesproken plek samenkomen met als doel samen een borrel te drinken.

Deelnemer: De bezitter van een deelnamebewijs voor één van de producten van Vinex Drinks & Bites en/of de afnemer van een ander deelnamebewijs zodra de betaling is geschied of bevestigd.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Op alle met Vinex Drinks & Bites gesloten overeenkomsten met betrekking tot de producten van Vinex Drinks & Bites zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Vinex Drinks & Bites uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Totstandkoming en duur van de overeenkomst

De overeenkomst tot stand, door aankoop en betaling van één van de producten van Vinex Drinks & Bites, hetzij besteld via de website of rechtstreeks via één van de medewerkers van Vinex Drinks & Bites.

Het deelnamebewijs geeft toegang tot alle deelnemende restaurants op de datum zoals vermeld op het deelnamebewijs, tenzij door Vinex Drinks & Bites anders aangegeven op de website www.vinexdb.nl of schriftelijk medegedeeld aan de deelnemer.

Prijs

Vinex Drinks & Bites heeft het recht om de op de website vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen.

Deelnemer betaalt voor de bestelde producten en/of diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats door betaling via iDeal, Paypal, Tikkie of bankoverschrijving.

De in de overeenkomst vermelde prijs is inclusief alle van toepassing zijnde belastingen (waaronder BTW).

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van het deelnamebewijs na ontvangst van de betaling.

Privacy

Bij het bestellen van een deelnamebewijs worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Vinex Drinks & Bites verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomst(en) en om u te informeren over voor u mogelijk relevante (bestaande en of nieuwe) producten en diensten van Vinex Drinks & Bites. Als u verder geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit schriftelijk melden bij: Vinex Drinks & Bites, ter attentie van de afdeling klantcommunicatie, Vinex Drinks & Bites, Salvador Dalistraat 38, 3544NR Utrecht. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Vinex Drinks & Bites houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

De Deelnemer is ervan op de hoogte en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Vinex Drinks & Bites de persoonsgegevens van de Deelnemer verwerkt, met inbegrip van de gegevens over Deelnemer activiteiten op de website en de producten en/ of diensten die de deelnamebewijshouder heeft besteld.

De Deelnemer stemt er mee in dat hij of zij gefotografeerd en/of gefilmd kan worden in een horeca gelegenheid tijdens de evenementen. En dat dit fotografisch materiaal ter promotionele doeleinden kan worden gebruikt.

Annuleren van de producten

Annuleren kan tot 96 uur voorafgaand aan het evenement. U ontvangt dan een tegoedbon met daarop het bedrag dat u heeft betaald. Deze tegoedbon is onbeperkt geldig en kan gebruikt worden voor al onze producten. Indien de 96 uren voorafgaand aan de start van het evenement zijn verstreken is annuleren niet meer mogelijk. Het betaalde bedrag zal niet worden terugbetaald.

Annulering vanuit de organisatie op basis van het weer Deelnemer is zich bewust van alle mogelijkheden qua weer, ook dat deze kunnen voorkomen tijdens het fietsen. Het weer is geen reden tot annuleren vanuit de Organisatie, enkel indien het onveilig is. De Organisatie bepaalt of het wel of niet veilig is om te starten. Ook voor het starten in deze situatie, is de aansprakelijkheid zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden, van toepassing. Indien er nog voor de start geannuleerd moet worden, ontvangt Deelnemer een tegoedbon voor een volgend evenement. Deze tegoedbon is onbeperkt geldig en kan gebruikt worden voor al onze producten. Indien er tijdens de activiteit slecht en of gevaarlijk weer ontstaat, is er geen restitutie meer mogelijk.

Annulering vanuit de organisatie op basis van aantal deelnemers Als het minimale aantal aanmeldingen niet is bereikt dient Organisatie dit minimaal 96 uren voor start van de activiteit aan Deelnemer te kennen geeft. Deelnemer heeft hierbij de keuze om volledige terugbetaling te ontvangen, of een tegoedbon voor een volgend evenement. Deze tegoedbon is onbeperkt geldig en kan gebruikt worden voor al onze producten.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Organisatie heeft het recht de overeenkomst met Deelnemer met onmiddellijke ingang, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Deelnemer recht heeft op enige schadevergoeding, op te zeggen in het geval van gewichtige redenen. Partijen komen overeen dat al gewichtige redenen worden beschouwd, de situatie dat:

a) Aan Deelnemer(al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Deelnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Deelnemer onder curatele of bewind wordt gesteld.

b) Deelnemer wangedrag vertoont, zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of dat verdere deelname op grond van gezondheidsoverwegingen niet meer verantwoord is. De Organisatie bepaalt of dit het geval is. In deze gevallen heeft Organisatie ook de keuze om Deelnemer slechts voor één of meerdere, maar derhalve niet alle activiteiten te ontzeggen.

Garantie en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Vinex Drinks & Bites is niet aansprakelijk voor de door de deelnemende locaties en andere zaken geleverde producten en diensten, noch voor onjuiste informatie op de website van Vinex Drinks & Bites, noch voor de mogelijke gevolgen van de weigering van restaurants om het deelnamebewijs te accepteren.

Het deelnemen aan alle activiteiten kan risico’s met zich meebrengen, deelname aan de evenementen is voor volledig eigen risico en verantwoordelijkheid. In het intakeformulier zal worden gevraagd naar dieetwensen en allergieën. Deze zullen worden doorgegeven aan locaties, echter is Deelnemer altijd zelf verantwoordelijk om op de locatie dieetwensen en allergieën te verifiëren.

Deelnemer is zich ervan bewust dat evenementen deels buiten worden georganiseerd. Daarmee gepaard gaande omstandigheden, zoals de staat van de ondergrond of weersomstandigheden, kunnen bepaalde gevaren met zich mee brengen. In gevolge het vorige lid, zijn de risico’s die daarbij komen kijken voor eigen rekening van Deelnemer.

Organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na het evenement.

Aansprakelijkheid van Organisatie reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade, zoals letselschade of schade door aantasting in de persoon, of gederfde winst.

Deelnemer vrijwaart Organisatie voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van Deelnemer en derden doordat Organisatie heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Deelnemer onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. Indien Organisatie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Deelnemer gehouden Organisatie zowel buiten als in rechte bij te staan.

Deelnemer vrijwaart Organisatie voor aanspraken van Deelnemer en derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Organisatie toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van Deelnemer. Indien Organisatie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Deelnemer gehouden Organisatie zowel buiten als in rechte bij te staan.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Organisatie geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, weersomstandigheden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.

Tijdens overmacht worden verplichtingen van Organisatie opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan drie maanden onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Organisatie onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Organisatie bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Deelnemer en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Organisatie bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Extra voorwaarden met betrekking tot het weer

Alle deelnemers zijn zich er van bewust dat het deelnemen aan de activiteiten in de buitenlucht veranderlijk weer met zich mee kunnen brengen. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste kleding.

Extra voorwaarden met betrekking tot fietsactiviteiten

Alle deelnemers zijn zich er van bewust dat het deelnemen aan het verkeer een risico kan zijn. Hoewel organisatie zijn uiterste best zal doen om deelnemers een veilige activiteit aan te bieden, is de organisatie op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schade.

Overige bepalingen

Vinex Drinks & Bites behoudt zich het recht voor te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld middels een brief of e-mail. Indien Deelnemer niet binnen 10 dagen na verzending van de mededeling bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid van de wijzigingen of aanvullingen, wordt Deelnemer geacht daarmee in te stemmen. Een uitzondering wordt gemaakt voor situaties van overmacht waarbij het bestaansrecht van het bedrijf in gevaar komt en daarom niet anders kan dan afwijken van haar Algemene Voorwaarden.

Vinex Drinks & Bites mag bij de uitvoering van de overeenkomst met afnemer naar eigen inzicht derden inschakelen.

Vinex Drinks & Bites is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. Deelnemer geeft nu voor alsdan toestemming daartoe.

Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst met de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.